Operat przeciwpożarowy

Operaty opracowane przez Inżyniera Pożarnictwa są gwarancją jakości. Do każdego zleceniodawcy podchodzimy indywidualnie. Wykonywana przez nas usługa nie opiera się tylko na wykonaniu opracowania, ale również na pomocy w likwidacji ewentualnych nieprawidłowości. Podpisując umowę z OGNISAL masz pewność, że otrzymasz wsparcie do końca, czyli do odbioru przez PSP.

Operaty przez nas wykonane spełniają wymagania, o których mowa w art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 992 z późniejszymi zmianami) i zawierają następujące informacje:

 1. Przedmiot i zakres opracowania.
 2. Podstawa prawna.
 3. Charakterystyka ogólna obiektu
 4. Proces technologiczny.
 5. Opis miejsca i sposobu magazynowania.
 6. Rodzaj odpadów przeznaczonych do zbierania.
 7. Możliwości techniczne i organizacyjne.
 8. Sposób postępowania w przypadku pożaru odpadów lub innego zdarzenia.
 9. Analiza magazynowanych odpadów w kontekście wzajemnego usytuowania, warunków magazynowania i wzajemnego reagowania pomiędzy sobą.
 10. Decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 11. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
 12.  Kwalifikacja pożarowa obiektu.
 13. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana ilość osób w obiekcie
 14. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
 15. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
 16. Klasa odporności pożarowej budynku, odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
 17. Podział budynku na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.
 18. Usytuowanie ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległość od obiektów sąsiadujących.
 19. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
 20. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.
 21. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych służących bezpieczeństwu pożarowemu.
 22. Droga pożarowa, inny dojazd pożarowy.
 23. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
 24. Prace pożarowo niebezpieczne.
 25. Wyciąg z KRS.
 26. Część graficzna, która zawiera m.in. dane dotyczące układu dróg pożarowych, rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych, wskazania miejsc magazynowania (wytwarzania, zbierania) odpadów, wyjść ewakuacyjnych, zaznaczenie urządzeń przeciwpożarowych, plan sytuacyjny zakładu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zapraszamy do kontaktu.